Hospital

cat, kitten, cute

Hospital

U slučaju hirurških, i ponekad drugih kategorija pacijenata, ponekad liječenje zahtijeva hospitalizaciju na jedan ili više dana kako bi se pacijentu mogla pružiti potrebna stručna njega. U našoj stanici Vaš ljubimac dobija adekvatan smještaj gdje posebnu pažnju pridajemo sigurnosti kao i higijeni smještaja. Smještajni prostor je ventiliran i pod
stalnim nadzorom našeg osoblja. U dogovoru sa našim osobljem moguće je ispoštovati i eventualne posebne prehrambene navike Vašeg ljubimca.